جستجو:
نزدیک:

دکتر حسن صیرفی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
  • تهران - منطقه 3 - ملاصدرا - بین خیابان شیخ بهایی و بزرگراه چمران - ساختمان گلستان - واحد 5B - ط. اول - ک.پ : 1435916441

ایران - تهران - منطقه 03 - ملاصدرا - بین خیابان شیخ بهایی و بزرگراه چمران - ساختمان گلستان - واحد 5B - ط. اول - ک.پ : 1435916441
مستقردر :

بیمارستان رازی - تامین اجتماعی - بیمارستان سوانح سوختگی
ارزیابی
تابستان و سفر