جستجو:
نزدیک:

کارخانه دانه تاک

  • قزوین - تاکستان - جاده همدان - کیلومتر 3 - روبروی سیلو

ایران - قزوین - تاکستان - جاده همدان - کیلومتر 3 - روبروی سیلو
ارزیابی
تابستان و سفر