بهداشت و درمان (پزشکی)

پزشکان و سایر کادر درمان و دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی، مراکز درمانی، مراکز تشخیص، بهداشت، آموزش و پژوهش پزشکی، خدمات بهداشتی، درمانی و. . .