سازمان ها و ادارات - تشکل ها و مجامع

مراکز دولتی وابسته به قوای سه گانه و رهبری، اتحادیه ها، تعاونی ها، انجمن ها، موسسات خیریه، احزاب و تشکل ها