بانک ایران زمین - شعبه بازار - کد 575

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - سبزه میدان - بازار کفاشها - بازار پارچه فروشها - ک.پ : 1161757588