گروه صنعتی و بازرگانی آی تک

  • مدیر - جواد عطارنصرتی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - مقصودیه - روبروی دانشکده معماری و هنر
ارزیابی