مجتمع پتروشیمی

  • آذربایجان شرقی - تبریز - بلوار استاد شهریار
ارزیابی