قوی روح - سازمان ملی جوانان

  • فارس - شیراز - مشیر فاطمی - حدفصل اردیبهشت و اخترمعدل - ک. بن بست