کارخانه آرد گندم تبریز (شادمان)

کلمات کلیدی :

آرد

ارزیابی