کارخانه پژوهش

  • قزوین - تاکستان - جاده مجتمع غذایی پژوهش - کیلومتر 1
  • ، ،