علوم پزشکی ساری

  • گلستان - گرگان - جاده گرگان - کیلومتر 2 - سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی