دکتر امید صالح پور (کودکان)

  • مدیر - امید صالح پور
  • تهران - منطقه 6 - جمالزاده شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - ش. 155 - ک.پ : 1418854368
صالح پور

ایران - تهران - منطقه 07 - بهشتی (عباس آباد) - نرسیده به خیابان شریعتی - ک.پ : 15596
مستقردر :

بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی