دارالشفا حضرت امام صادق

  • خراسان رضوی - مشهد - طبرسی - دارالشفا حضرت امام صادق علیه السلام