شرکت صبافرین

  • کارخانه - حسین شعاعی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - جاده صوفیان - شهرک سرمایه گذاری خارجی - خ. آسیا 2 - خ. اروپا - خ. اپک
ارزیابی