سرای طاهباز

  • تهران - منطقه 12 - خیام - پاچنار - بعد از منوچهرخانی - سرای طاهباز
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی