پتروشیمی غدیر

  • خوزستان - بندر ماهشهر - بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 3
  • ،