منطقه 7 مخابراتی - شهیداکبری

  • تهران - منطقه 4 - امین (خاک سفید) - خ. زهدی - خ. ملکی - ک.پ : 1657757811
  • ، ، ، ،