شرکت فجر پتروشیمی

  • مدیر - مسعود اعتمادی
  • خوزستان - بندر ماهشهر - بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
  • ،