ژن فناوران (ژنتیک مولکولی)

  • مدیر - سیدسعید حسین امینی
  • تهران - منطقه 5 - سردار جنگل - مجتمع پزشکی پویا - ط. سوم - واحد 18 - ک.پ : 1476667373