شرکت کیمیا رایانه محقق جنوب

  • مدیر - علی بادیه نشین
  • خوزستان - اهواز - خاقانی - بین خیابان طالقانی و غفاری - مجتمع کیمیا - پ. 210
  • ،