ایران - دماوند - کد 257

  • دماوند - گیلاوند - جاده آبعلی - پایین تر از پلیس راه گیلاوند - آهن آلات جدیدی - بلوار خامنه
  • ، ،
ارزیابی