پردیس

  • مدیر - حسین شادفر
  • فارس - شیراز - معدل - روبروی هنرستان معدل
  • ، ، ،