تکنوسهند

  • مدیر - یوسفی
  • تهران - منطقه 11 - قزوین - نبش امید - پ. 257 - ک.پ : 1333816397