طیاره

  • مدیر - عبدالرضا آلبکرد
  • خوزستان - اهواز - آزادگان - بین کیکاووس و کیومرث - پ. 467 - ساختمان مهدی
  • ،