مرکز مایکرو کامپیوتر شیراز

  • فارس - شیراز - 30 متری سینما سعدی - روبروی بیمارستان کسری - ایران پاساژ
  • ،