بانک مهر اقتصاد - شعبه تربت حیدریه - کد 6223

  • خراسان رضوی - تربت حیدریه - طالقانی - جنب اداره دارایی
ارزیابی
تقدیر و  تشکر وحید : تقدیر و تشکر
نحوی برخورد پرسنل با ارباب رجوع بسیار عالی می باشد.
تبریک سال جدید وحید : تبریک سال جدید
سال جدید بر شما پرسنل زحمتکش موسسه مالی اعتباری مهر مبارک امیدوارم سالی پر از موفقیت داشته باشید.
 تبریک سال جدید به پرسنل زحمتکش موسسه مالی اعتباری مهر وحید : تبریک سال جدید به پرسنل زحمتکش موسسه مالی اعتباری مهر
تبریک