تیکا

  • مدیر - سیدهاشم حسینی رحیمی
  • مازندران - ساری - فرهنگ - جنب بانک رفاه کارگران
  • ،