مجتمع تولیدی مسعودی

  • گلستان - آزادشهر - آزادشهر 1 - شهرک صنعتی علی آباد کتول - شهرک صنعتی تلاش چهارم غربی
  • ،