کارخانه تولیدی بشکه و قیر دژپاد

  • مدیر - وحید شیخی
  • شهر ری - جاده قدیم قم - پشت پلیس راه حسن آباد
کلمات کلیدی :

تولید قیر

ارزیابی