فردوسیه

  • شهریار - فردوسیه - خ. اصلی - نرسیده به شهرداری - محله عباس آباد - روبروی ساختمان کاشانی پور