کارخانه دلپاک

  • مدیر - سعید منوچهری
  • اصفهان - شهرضا - جاده شیراز - کیلومتر 56 - شهرک صنایع شیمیایی رازی (رنگسازان)
ارزیابی