دکتر رضا شالچی یزدی

  • تهران - منطقه 10 - آزادی - تقاطع خیابان خوش جنوبی - جنب موسسه سوره - ک.پ : 1345644687
مستقردر :

بیمارستان آزادی - بیمارستان
ارزیابی