دکتر هرمز مظفری

  • تهران - منطقه 8 - نارمک -م. نبوت - جانبازان غربی - پ. 25 - ط. اول - زنگ اول
مستقردر :

بیمارستان مفید - تامین اجتماعی - بیمارستان تخصصی کودکان
ارزیابی