ده بیدنما

  • فارس - خرم بید - ده بید - جاده شیراز - کیلومتر 3
  • ، ،
کلمات کلیدی :

سنگ

|

سنگ ساختمانی

|

سنگ تزیینی

ارزیابی