دکتر ابوالقاسم قاضی

  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. زاگرس - پ. 9 - ط. اول - ک.پ : 1514945311
مستقردر :

بیمارستان کسری - بیمارستان
ارزیابی