پتروشیمی شهیدتندگویان (گرید بطری)

  • خوزستان - بندر ماهشهر - بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4