کارخانه پتروشیمی فارابی

  • خوزستان - بندر ماهشهر - بندر امام خمینی -
  • ، ، ، ،