دکتر مسعود فلاح پور

  • تهران - منطقه 6 - انقلاب - خ. موسوی (فرصت) - ش. 71 - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران