منطقه 4 مخابراتی - ثابت قدم

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 12 - شهرک دانشگاه - ک.پ : 1389938811
  • ،