علوم پزشکی اهواز

  • خوزستان - اهواز - بلوار گلستان - شهرک دانشگاهی - روبروی سازمان آب و برق
  • ،