منطقه ویژه صنایع معادن و فلزات خلیج فارس

  • هرمزگان - بندرعباس - اسکله رجایی - کیلومتر 13 - جنب هتل بین المللی خلیج فارس