کارخانه پتروشیمی آبادان

  • مدیر - جبراییلی
  • خوزستان - آبادان - ناحیه بریم - کوی مطهری