پارس جهد

  • مدیر - حمیدرضا سلیمی
  • مرکزی - اراک - منطقه صنعتی شماره 2 (ایبک آباد) - خ. ارغوان یکم