شرکت پتروشیمی خراسان

  • خراسان شمالی - شیروان - کیلومتر 17