پتروشیمی خارک - ناحیه 3 (متالون)

  • بوشهر - بوشهر - جزیره خارک - مجتمع جزیره خارک