ثامن الائمه - شعبه شریعتی - کد 219

  • همدان - همدان - مهدیه - روبروی دبیرستان شریعتی