دکتر امیرمجتبی فارسیجانی

  • تهران - منطقه 7 - شریعتی - خ. پلیس - م. قصر - ک. قصر - پ. 8 - ط. دوم - ک.پ : 1639947654
مستقردر :

بیمارستان بینا - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی