علوم پزشکی کردستان - دانشکده پیراپزشکی

  • کردستان - سنندج - پاسداران
  • ،