مجید

  • مدیر - مجید حیدری
  • تهران - منطقه 11 - آذربایجان - م. رشدیه - خ. انصافی مقدم - ک. میرفارسی - پ. 7 - ک.پ : 1319796644