کرمان خودرو - کد 2701 - طیبا (دوو)

  • مدیر - محمدباقر طیبا
  • قزوین - قزوین - سیدجمال الدین اسدآبادی - ساختمان سایپا - ش. 76
  • ، ،